УзР Президентининг 03.04.2020 йилдаги ПФ-5978-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб, банк тизимида амалга ошириладиган кушимча чора-тадбирлар тугрисида 07.04.2020 йилдаги УзР МБ Банк Назорати Кумитасининг КАРОРИ

2020 йил 7 апрелдаги УзР МБ Банк Назорати Кумитаси, Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 03 апрелдаги ПФ-5978-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб, банк тизимида амалга ошириладиган кушимча чора-тадбирлар тугрисида

КАРОР КИЛАДИ:

Коронавирус пандемияси таркалишига карши курашиш максадида урнатилган чекловлар туфайли, молиявий кийинчиликка дуч келган ахоли ва тадбиркорлик субъектларининг кредит (лизинг, кафолат, факторинг)лари муддатини узайтиришга доир мурожаатларини куриб чикиш, уларни таснифлаш ва хисобини юритиш, кредит шартномаларига тегишли узгартириш ва кушимчалар киритиш буйича кредит ташкилотларида куйидагича вактинчалик тартиб амалиётга тадбик этилсин.

Унга кура, барча кредит ташкилотларида:

Кредитларнинг тулов муддатларини узайтириш буйича:         

коронавирус пандемиясининг окибатида ахоли ва тадбиркорлик субъектларининг кредит туловлари билан боглик рискларни пухта урганиб чикиш асосида уларнинг муддатини томонлар келишувига кура жорий йил 1 октябрга кадар узайтирилади ва бунда карздорнинг пул окими кредитнинг:

 а) асосий карзни тулашга етмаган такдирда, кредит шартномасининг охирги муддатини мос даврга узайтириш;

б) асосий карз ва фоиз туловларини тулашга етмаган такдирда, кредитнинг асосий карзни мазкур банднинг ”а” кичик бандига асосан ва хисобланган фоизларни тулов муддати узайтирилган даврга мос равишда узайтириш буйича кредит шартномасига узгартириш киритилади.

Кредит шартномасига узгартириш ва кушимчалар киритишга доир мурожаатларни куриб чикишни соддалаштириш буйича:

Вазирлар Махкамасининг ”Коронавирус инфекцияси таркалишига карши кушимча чора-тадбирлар турисида” 2020 йил 23 мартдаги 176-сонли карорига кура, республика худудида коронавирус инфекцияси таркалишига карши кучайтирилган тартиб жорий этилганлиги муносабати билан кредит ташкилотлари кредит тулов муддатини узайтириш учун мурожаатларни масофавий кабул лилиш тизимини (жумладан, веб-сайт, интернет банкинг, Mобил илова, кол-центр ва бошка воситалар) жорий этиши, ушбу масофавий хизматлар тугрисида узларининг веб-сайтлари ва ижтимоий тармоклардаги сахифалари оркали мижозларга етказилишини таъминлашлари зарур;  ахоли ва тадбиркорлик субъектларининг мурожаатларидан ташкари бошка хужжатлар талаб этилмасдан, мурожаатномада:

кредит туловларини узайтириш юзасидан асослантирилган изох;

карантин даври якунлангандан сунг кредит ташкилоти томонидан белгиланган муддат ичида кредит шартномасига киритиладиган узгартиришларни амалдаги конун хужжатларига мувофик расмийлаштириш юзасидан карздорнинг мажбурияти кайд этилиши лозим. Кредитлар бУйича карантин тадбирлари даври тугагандан сунг кредит ташкилоти томонидан белгиланган муддатларда томонларнинг келишувига кура кредитнинг асосий кисми ва хисобланган фоизларни кайтариш юзасидан кредит шартномаси шартларига ва бошка жужжатларга тегишли узгартиришлар киритилади.

тулов муддати узайтирилган кредитлар хисобини юритиш ва уларнинг сифатини таснифлаш буйича:

коронавирус пандемияси окибатида ахоли ва тадбиркорлик субъектлари пул олимларининг кескин камайиши сабабли, кредитлар тулов муддатини узайтириш буйича кредит шартномасига тегишли узгартиришлар киритилган кредитларнинг хисобини баланснинг ”шартлари кайта куриб чикилган кредитлар хисобварари”га утказилиши талаб этилмайди; коронавирус пандемияси окибатида ахоли ва тадбиркорлик субъектлари пул окимларининг кескин камайиши сабабли кредитлар тулов муддатини узайтириш буйича кредит шартномасига тегишли узгартиришлар киритилган кредитлар сифати таснифини ёмонрок тоифага узгартирмасликка йул куйилади; тулов муддати узайтирилган кредитлар сифати таснифи кредитнинг асосий кисми буйича туловлар З маротаба кетма-кет тулик ва уз вактида кайтарилгандан сунг, бир тоифага кутарилади.

тулов муддати узайтирилган фоизларнинг хисобини юритиш буйича:

а) карз олувчиларнинг пул окимига салбий таъсир этадиган мухим узгаришлар содир булганлиги, келгусида унинг окибатлари таъсири давом этишини хисобга олган холда, кредит шартномасига хисобланган фоизлар буйича туловларни узайтириш тутрисида узгартиришлар киритилган санадан бошлаб, мазкур кредитлар ”фоизларни устирмаслик” макомига утказилади.

Бунда, ”фоизларни устирмаслик” макоми берилган кундан бошлаб, барча хисобланган, лекин ундирилмаган фоизли даромадларни баланс хисоб варагидан кузда тутилмаган холатлар 91503- «Берилган кредитлар ва лизинглар буйича муддати узайтирилган фоизлар» хисобварарига утказиш хамда мазкур кредит шартномаси буйича фоизлар хисобланишини фоиз туловларини муддати узайтирилган давр мобайнида ушбу хисобваракда амалга оширилади.

б) куйидаги шартларнинг барчасига жавоб берадиган:

2020 йил 1 март холатига кредит сифати ”стандарт” таснифига ва ижобий кредит тарихига эга булган;

Утказилган тахлил натижаларига кура, келажакда пул тушуми етарли микдорда (шу жумладан, кредит мажбуриятларини уз вактида бажарилиши учун) булиши кутилаётган;

кредит буйича таъминоти таркибида, ”Бир карз олувчи ёки бир-бирига дахлдор карз олувчилар гурухи учун таваккалчиликнинг энг куп микдорлари тугрисида”ги низом (руйхат раками: 2707-сон, 05.08.2015 й.) 8-бандида назарда тутилган таъминот турлари, Тадбиркорлик фаолиятини куллаб-кувватлаш давлат жамгармаси кафиллиги ва мол-мулк гарови йигиндисининг улуши 75 фоиздан кам булмаган карздорларнинг кредитлари буйича фоиз туловлари хисобини, ”фоизларни Устирмаслик” макоми берилмасдан, тегишли баланс хисобварагида юритишга рухсат этилади.

Бунда, кредит ташкилотларида кредитлар буйича тулов муддати узайтирилган фоизларни соликка тортиш Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил З апрелдаги ПФ-5978-сонли Фармонида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

2.5. Мижозларни огохлантириш буйича:

кредит ташкилотлари билан уларнинг мижозлари Уртасида низолар келиб чикишининг олдини олиш максадида карздорларга куйидагилар тугрисида тушунтиришлар берилади:

коронавирус инфекцияси таркалишига карши кучайтирилган тартиб жорий этилган давр тугагандан сунг, ташкилоти томонидан белгиланган муддат ичида кушимча хужжатлар конунчиликка мувофик расмийлаштирилмаган такдирда кредит шартномасига киритилган Узгаришлар кредит ташкилоти томонидан бир томонлама бекор килиниши ва дастлабки шартнома шартлари уз кучини саклаб колиши;

карздорларга кредит буйича асосий карз ва фоиз туловларининг муддатлари узайтирилиши, шу жумладан кредитларга ”фоизларни Устирмаслик” макоми берилиши карздорларни ушбу карзларни ва улар буйича хисобланган фоизларни келгусида тулаш мажбуриятидан озод этмаслиги.

З. кредит ахборотининг давлат реестрини юритиш департаменти Ахборотлаштириш бош маркази билан биргаликда кредит ташкилотлари томонидан мазкур карорнинг 2-банди талабларига асосан такдим этилган руйхатга мувофик кредит шартномалари шартларидаги узгаришларни давлат реестрида акс эттирилишини таъминласин.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил З апрелдаги ПФ-5978-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб, барча кредит ташкилотлари коронавирус инфекцияси таркалишига карши кучайтирилган тартиб жорий этилган даврда кредитлар (асосий карз ва фоиз) буйича туловлари муддати утганлиги ва улар муддатларининг узайтирилганлиги учун мижозларга жарима чораларини кулламасин, шунингдек ундирувни кредитларнинг таъминотига каратмасин.

Барча тижорат банкларига:

Узбекистон Республикасининг ”Узбекистон Республикасининг Марказий банки тугрисида”ги Конуни 61 -моддаси, Узбекистон Республикасининг ”Банклар ва банк фаолияти тугрисида”ги_ Конуни 39-моддасига асосан коронавирус пандемияси окибатида банкда кредит рисклари буйича вужудга келиши мумкин булган йукотишларнинг улар молиявий баркарорлигига салбий таъсирини камайтириш максадида, олдиндан чора куриш доирасида банк акциядорларига дивидендлар тулаш оркали фойдани Марказий банкнинг махсус курсатмаси берилгунга кадар таксимламаслик, бундан дивидендларни банк устав капиталини оширишга йуналтириш мустасно; мазкур карорнинг 2-банди асосан ахоли ва тадбиркорлик субъектларининг кредит буйича тулов муддатлари узайтирилган кредитлар тугрисида маълумотларни хисобот ойидан кейинги ойнинг 5 санасигача Марказий банкка такдим этиб бориш вазифаси топширилсин.

«Кредит-Ахборот тахлилий маркази» кредит бюросига коронавирус пандемияси окибатида уларнинг кредитлари буйича туловларнинг муддатини узайтирилганлиги сабабли 2020 йилнинг 1 мартидан 1 октябрига кадар ахоли ва тадбиркорлик субъектларининг кредит шартномаларига киритилган узгартиришлар уларнинг кредит тарихи ва скоринг курсаткичларига салбий таъсир курсатмаслик тавсия этилсин.

Марказий банкнинг худудий Бош Бошкармалари кредит ташкилотларининг худудлардаги булинмалари томонидан юкоридаги курсатмаларга мувофик ишларни ташкил этилишини доимий назоратга олсин.

Мазкур карор Кабул килинган кундан эътиборан Марказий банк Банк назорати кумитасининг 2020 йил 16 мартдаги 205/2-сонли, 2020 йил 20 мартдаги 207/1-сонли, 2020 йил 30 мартдаги 210/1 -сонли карорлари ва 2020 йил 30 мартдаги 19-18/226-сонли курсатма хати уз кучини йукотган деб хисоблансин.

Раиснинг биринчи Уринбосари Б. Захидов